Om oss  
Nyheter  
Kurs i Lyftteknik!
NU KÖR VI igång nästa kurs med vår PT Chris. Välj och vraka mellan ett, 1-3 tillfällen eller varför inte köra alla fyra? Läs mer >>
Seniorklubben 60+
Vårens program (uppdaterad sida 25/4) Läs mer >>
Vi behöver dig!
Bli en del av Friskis härliga gäng Läs mer >>
Träningsnyheter vt18
Spana in filmerna här Läs mer >>
Schema vt18
Uppdaterat 2018-04-25. Ladda ner som pdf Läs mer >>
Read our website
In english Läs mer >>

Stadgar 


Stadgar för Idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg

Innehållsförteckning

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.................................... 3

1§ Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål

2§ Sammansättning

3§ Tillhörighet

4§ Firma

5§ Beslutande organ

6§ Firmateckning

7§ Verksamhets- och räkenskapsår

8§ Stadgetolkning

9§ Stadgeändring

10§ Upplösning av Föreningen


FÖRENINGENS MEDLEMMAR.................................... 4

11§ Medlemskap

12§ Utträde

13§ Uteslutning

14§ Medlems rättigheter och skyldigheter

ÅRSMÖTET OCH EXTRA ÅRSMÖTE............................. 6

15§ Tidpunkt, kallelse

16§ Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

17§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

18§ Beslutsförhet

19§ Beslut och omröstning

20  § Protokoll

21§ Valbarhet

22§ Ärenden vid årsmötet

23§ Extra årsmöte


VALBEREDNINGEN.................................................. 8

24§ Sammansättning, uppdrag


REDOVISNING OCH REVISORER................................. 8

25§ Redovisning och revision


STYRELSEN............................................................ 8

26§ Sammansättning

27§ Styrelsens  uppdrag

28§ Styrelsemöte

29§ Överlåtelse av beslutanderätten


STADGAR


för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg med hemort i Helsingborgs kommun.
Bildad den 15 november 1982.ALLMÄNNA BESTÄMMELSER


1§ Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål

Föreningens idé är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla.
Denna idé är gemensam för hela Friskis&Svettis-rörelsen.

Föreningen har som ändamål att bedriva sin verksamhet i enlighet med Friskis&Svettis verksamhetsidé samt med särskild målsättning

att få så många som möjligt att motionera och uppleva rörelseglädje

att erbjuda olika former av fysiska aktiviteter med Friskis&Svettis värderingar och

kvalitet som grund

att öka insikten om motionens betydelse för välbefinnande och hälsa


Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.


2§ Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i Föreningen som medlemmar.

 

3§ Tillhörighet

Föreningen är medlem i Friskis&Svettis Riks och har de rättigheter och skyldigheter som framgår av Friskis&Svettis Riks stadgar och Villkor för medlemsförening i Friskis&Svettis.


Föreningen är dessutom medlem i Svenska Friidrottsförbundet och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund. Föreningens stadgar följer mallen ”Normalstadgar för Idrottsföreningen Friskis&Svettis.


4§ Firma

Föreningens firma är IF Friskis&Svettis Helsingborg.


5§ Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte samt ,för tiden mellan årsmöten, styrelsen. Styrelsen kan, för ett år i taget, delegera beslutanderätt i löpande frågtill person utanför styrelsen.

6§ Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en styrelseledamot i förening med verksamhetsledaren/ verksamhetschefen.  För den löpande verksamheten, kan styrelsen besluta att föreningens firma ska tecknas av verksamhetsledaren/verksamhetschefen i förening med namngiven medarbetare.


7§ Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.


8§ Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen efter dialog med Friskis&Svettis Riks.9§ Stadgeändring

För att ändra dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till tillägg eller revidering av tidigare beslutade ändringar eller tillägg skall avges skriftligen och får
lämnas av såväl medlem som styrelsen.

Varje förening får göra tillägg eller revidera sina stadgar om ändringarna eller tilläggen står i överensstämmelse med Normalstadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis och om de inte kräver att Normalstadgarna först revideras genom Friskis&Svettis Riks Årsstämma.


10§ Upplösning av Föreningen

För upplösning av Föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av Föreningen skall anges dels att Föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels att den upplösta Föreningens handlingar skall arkiveras hos Friskis&Svettis Riks.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsen och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas Friskis&Svettis Riks samt vederbörande specialförbund inom Riksidrottsförbundet.
Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av Föreningen.


FÖRENINGENS MEDLEMMAR

11§ Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Medlemskap kan sökas endast av fysiska personer.
Medlem kan den bli som delar Föreningens idé och värderingar samt accepterar de stadgar och regler som gäller för medlemmarna samt har betalat fastställd medlemsavgift.
Den som godkänns som medlem skrivs in i Föreningens medlemsregister. Personuppgifterna hanteras enligt gällande lagstiftning.

Styrelsen kan avslå ansökan om medlemskap om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta eller medvetet skada Föreningens ändamål eller intressen.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt skall anges vad personen som ansöker om medlemskap skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet, skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s (Riksidrottsförbundet) stadgar.

Föreningen utser inga hedersmedlemmar från och med år 2015 (ändring 2015-02-24). Redan existerande hedersmedlemmar behåller sin titel och betalar ingen medlemsavgift, dock ska övriga avgifter, för att delta i den idrottsliga verksamheten, betalas.

12§ Utträde

Medlem som vill utträda ur Föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat Föreningen och ska omgående tas bort från medlemsregistret.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift i rätt tid för två på varandra följande verksamhetsår, får anses ha begärt sitt utträde ur Föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

13§ Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur Föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av Föreningen beslutade avgifter, motarbetat Föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat Föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får Föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt skall anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde, per brev
eller e-post.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av Föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.
Medlem som vid kontroll konstaterats inta förbjudna preparat hanteras separat och avstängning sker enligt beslut av RF.

14§ Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem har rätt:
* att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 att ta del av information om Föreningens angelägenheter om sådan information inte kan anses vara sekretessbelagd,
* att skriva motioner och få sina frågor behandlade på årsmötet
* att delta och rösta på årsmötet enligt på, i dessa stadgar, angivna villkor
* att delta i Föreningens idrottsliga verksamhet under former som är vedertagna inom idrotten, och
    på samma villkor som gäller för övriga medlemmar under förutsättning att medlemsavgift betalats samt att särskilda avgifter för deltagande i Föreningens träning/aktiviteter erlagts för aktuell period.
* att delta i andra Friskis&Svettis-föreningars aktiviteter enligt gemensamt fastställda villkor
* att representera föreningen i externa idrotts- eller tävlingssammanhang enligt föreningens regler
och villkor
* att mot en administrativ avgift och efter skriftligt medgivande av Föreningen överlåta eller låna ut sitt medlemskort eller sitt träningskort.

Medlem:
* ska betala den årliga medlemsavgiften
* ska följa Föreningens stadgar samt regler och beslut, som fattas av Föreningens årsmöte, styrelse och verksamhetsledning
* har inte rätt till del av Föreningens eventuella vinst och inte heller behållning eller egendom vid upplösning av Föreningen,
· skall betala övriga avgifter som beslutats av Föreningen, för att få delta i den idrottsliga verksamheten

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

15§ Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är Föreningens högsta beslutande organ, hålls senast i mars/april/maj  månad på Föreningens hemort.

Tid för årsmöte skall av styrelsen meddelas senast tolv (12)veckor före mötet och innehålla senaste datum att inkomma med motioner. Av denna förhandsinformation ska också framgå hur motioner bör skrivas. Informationen ska göras tillgänglig via Föreningens officiella informationskanaler. Med officiella informationskanaler i stadgarna avses Föreningens webbplats, eventuella sociala medier och anslagstavlor i Föreningens lokaler.
Styrelsen kallar därefter medlemmarna till årsmötet senast fyra veckor före årsmötet. Kallelse jämte förslag till föredragningslista skall göras tillgängligt för medlemmarna via Föreningens officiella informationskanaler. Har förslag väckts om stadgeändring, upplösning av Föreningen eller sammanslagning av Föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för Föreningen eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, årsredovisning, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande, valberedningens arbetsordning och förslag skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16§ Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Medlem har rätt att få förslag (motion) prövat av årsmötet. Medlems förslag ska för att kunna
behandlas på årsmötet, vara skriftligt och ha kommit in till styrelsen senast åtta-fem veckor före
årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. Motioner tillsammans med styrelsens yttrande liksom styrelsens egna förslag (propositioner) ska göras tillgängliga för medlemmarna tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

17§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som under innevarande år fyller lägst 15 år och har betalat medlemsavgiften senast fyra (4) veckor innan årsmötet har rösträtt på mötet.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Rösträtt tillkommer även hedersmedlem.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet om årsmötet så beslutar.

18§ Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.


19§ Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Personval avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. Vid lika röstetal ska ny omröstning genomföras. Utfaller även den lika så avgörs valet genom lottning.

För andra beslut än personval krävs att ett förslag stöds av mer än hälften av avgivna röster. Vid lika
röstetal avgör ordföranden, om denne har rösträtt, annars avgörs valet genom lottning.
För beslut om ändring av stadgar eller om upplösning av föreningen krävs i stället att förslaget stöds
av minst 2/3 av antalet avgivna röster
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det, skall dock val ske slutet.
Beslut bekräftas av mötesordföranden med klubbslag. Besluten träder i kraft efter att protokollet är justerat om inte annat beslutats. Beslut gällande personval träder i kraft omedelbart efter att årsmötet avslutats.

20§ Protokoll

Årsmötets protokoll är beslutsprotokoll där yrkanden ska framgå och i förekommande fall även
röstsiffror. Styrelsen ska senast fyra veckor efter årsmötet göra det justerade protokollet tillgängligt
för medlemmarna.

21§ Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i Föreningen, därutöver ska man ha varit medlem i en F&S förening under föregående verksamhetsår. Arbetstagare inom Föreningen får dock inte väljas som ledamot till styrelsen, valberedning eller till revisor i Föreningen.

22§ Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Fastställande av dagordning och procedurregler

7. Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll

8. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt resultat- och
balansräkning för det senaste verksamhetsåret

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- räkenskapsåret.

8. Beslut
om fastställande av balans- och resultaträkning,
om dispositioner beträffande Föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen och,
om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Presentation av verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a. Föreningens ordförande, tillika styrelseordförande för en tid av ett år,

b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år,

c. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år,

d. 2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta,

e. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.

13. Övriga frågor.

14. Avslutande av årsmötet

Beslut i fråga av strategisk, principiell eller av större ekonomisk betydelse för Föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

23§ Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av Föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Informationen ska göras tillgänglig via Föreningens officiella informationskanaler. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista göras tillgängligt för medlemmarna via Föreningens officiella informationskanaler.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17§ och 18§, ovan.

VALBEREDNING

24§ Sammansättning, uppdrag

Valberedningen består av tre ledamöter valda av årsmötet, varav en är sammankallande.
Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice sammankallande.
Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningens uppdrag är att till årsmötet föreslå ordförande, styrelseledamöter, eventuella
styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter samt, i samråd med styrelsen, föreslå ledamöter till valberedningen.
 Valberedningen ska arbeta efter en särskild arbetsordning som årligen fastställs av årsmötet. Valberedningens förslag ska, senast en vecka före årsmötet, tillsammans med övriga årsmöteshandlingar göras tillgängligt för medlemmarna.
Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.


REDOVISNING OCH REVISORER

25§ Redovisning och revision

Föreningen ska ha en eller två revisor/-er, varav en ska vara godkänd alternativt auktoriserad samt en eller två revisorssuppleant/-er.
I valet av revisorer och revisorssuppleanter får inte styrelseledamöterna delta.

För varje verksamhetsår skall avges årsredovisning. Denna består av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse. Årsredovisningen skall underskrivas av samtliga styrelseledamöter.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall, enligt god redovisningssed granska Föreningens årsredovisning, och räkenskaper samt styrelsens förvaltning för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

STYRELSEN

26§ Sammansättning

Styrelsen består av en ordförande samt fyra (4) övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Den personen får utses till befattning inom styrelsen.


27§ Styrelsens uppdrag
Mellan årsmötena är styrelsen Föreningens beslutande organ och ansvarar för Föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för Föreningens verksamhet enligt fastställda planer, budget och uppsatta mål tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

*tillse att för Föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas och följs,

*verkställa av årsmötet fattade beslut,

*planera, leda och fördela arbetet inom Föreningen,

*ansvara för och förvalta Föreningen ekonomi,

* årligen fastställa en arbetsordning i vilken ska framgå hur styrelsen planerar, leder och
   fördelar arbete och ansvar inom föreningen

 * årligen upprätta årsredovisning som ska skrivas under av samtliga ledamöter

 * tillse att medlemmarna får relevant och kontinuerlig information om Föreningen

 * tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 25§, och

 * förbereda årsmöten.

Ordförande eller den styrelsen utser är Föreningens officiella representant och är också föreningens talesman gentemot media, myndigheter och andra samhälleliga institutioner.

Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka Föreningens stadgar och att övriga för Föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordförande träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelningen av arbetsuppgifterna i övrigt.


28§ Styrelsemöte

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.  Styrelsemöten ska hållas minst sex gånger per verksamhetsår.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens närvarande ledamöter är ense om beslutet samt att samtliga ledamöter fått rimlig tid att sätta sig in i ärendet och fått ett tillfredsställande beslutsunderlag.  Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstningen får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträdet skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordförande och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
Protokollen skall föras i nummerföljd per verksamhetsår och förvaras på betryggande sätt.

Ledamot av styrelsen får ej handlägga eller rösta i fråga rörande avtal mellan denne och Föreningen och ej heller handlägga eller rösta i ärenden i vilka ledamoten, denne närståendeperson eller företag har egenintresse.
Ej heller får ledamoten handlägga eller rösta i fråga om avtal mellan Föreningen och tredje man, om ledamoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot Föreningens.

29§ Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd utanför styrelsen.
Sådan överlåtelse (delegering) kräver styrelsebeslut och ska finnas i en skriftlig
instruktion (delegationsordning).


Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

_________________________________


Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg.
Stadgarna tidigare fastställda/reviderade av årsmöte  2000-10-20 samt vid
årsmötena 2007-04-24 och 2015-02-24, .

 

Öppettider  
           
  Måndag   Tisdag   Onsdag   Torsdag  Fredag   Lördag    Söndag  
Öppnar 05.30 05.30 05.30 05.30 05.30 08.30 09.00
Stänger 21.30 21.30 21.30 21.30 19.30 17.00 19.30
Gym & reception       21.15 21.15 21.15 21.15 19.15 16.45 19.15

OBS! Särskilda öppettider gäller i samband med helgdagar 

Tel: +46 42 148080

Schemaändringar mm.  
 

Träna gratis på gym eller pass varje månad den 26:e! Du med klippkort loggar in dig som vanligt och får ett klipp tillbaka i receptionen.
Är du gäst kan förboka dig till vår gruppträning i mån av plats via mail reception@hbg.friskissvettis.se eller ringa +46 42 148080.
Våra åldersgränser gäller som vanligt. Ser du ung ut? Var beredd att visa legitimation.

 

 
 
Inställt pass  


              

Instagram  

Instagram